บุคลากร ภาควิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์


ผศ. ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
Asst. Prof. Dr. Prapat Pongkiatkul
หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ดร. เก็จวลี โฆษิตคณาวุฒิ
Dr. Ketwalee Kositkanawuth
เลขานุการภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รศ. ดร. จินต์ อโณทัย
Assoc. Prof. Dr. Jin Anotai
อาจารย์
ผศ. ดร. สาโรช บุญยกิจสมบัติ
Asst. Prof. Dr. Saroch Boonyakitsombut
อาจารย์
ดร. ธภัทร ศิลาเลิศรักษา
Dr. Thapat Silalertruksa
อาจารย์
ผศ. ดร. พิเชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล
Asst. Prof. Dr. Pichet Chaiwiwatworakul
อาจารย์
ผศ. ดร. นงลักษณ์ บุญรัตนกิจ
Asst. Prof. Dr. Nonglak Boonrattanakit
อาจารย์
รศ. ดร. ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์
Assoc. Prof. Dr. Songkeart Phattarapattamawong
อาจารย์
รศ. ดร. ภาติญา เขมาชีวะกุล
Assoc. Prof. Dr. Patiya Kemacheevakul
อาจารย์
ดร. ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน
Dr. Trairat Muangthong-on
อาจารย์
ดร. สุรพงษ์ รัตนกุล
Dr. Surapong Rattanakul
อาจารย์
ดร. กฤษณะ กอบวิทยา
Dr. Krisana Kobwittaya
อาจารย์
คุณ เด่นใจ โพธิ์ทอง
Ms. Denjai Phothong
ธุรการ
คุณ นวลจันทร์ เลาหศิริชัยกุล
Ms. Nualchan Laohasirichaikul
ธุรการ
คุณ พิระดา ว่องเกษฎา
Ms. Phirada Wongkatsada
นักวิทยาศาสตร์
คุณ วิทวัส ผ่องอิ่ม
Mr. Wittawat Pong-im
นายช่างเทคนิค
คุณ ศุภกานต์ ครุธหอม
Ms. Suppakarn Kruthom
นักวิทยาศาสตร์