วิสัยทัศน์และภารกิจ


Strategic Vison “มจธ. เป็น TOP 3 Entrepreneurial University in ASEA ในปี 2569”

ภารกิจ มจธ.

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้และระบบการบริหาร ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

3. วิจัยและนำผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาประชาคมไทย

GUIDING PRINCIPLE

มุ่งมุั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งธำรง ปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้าง ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาชน มุ่งก้าว ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

“มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข็มแข็งและยั่งยืน”

คุณค่า

หมายถึง

คุณค่า

ของ คน คือ การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Employability ใน Global market และเป็น Social Change Agent

คุณค่า

ของ กระบวนการเรียนการสอน ที่นำไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

คุณค่า

ของ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ คือ ตอบโจทย์และชี้นำภาคอุตสาหกรรมและสังคม

ค่านิยม มจธ. (KMUTT CORE VALUES)

“เป็นมืออาชีพ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม” (Professionalism and Integrity)


การยึดมั่นตามสัญญาและรับผิดชอบต่อผลของงาน

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารสร้างความเข้าใจ

การทำงานเป็นทีม

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

การรักษาวินัยใส่ใจและตรงเวลา

การให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฏหมาย

การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การยึดมั่นในหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณขององค์กร