บริการออนไลน์


ทางภาควิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม บริการสำหรับการดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ตามรายการดังต่อไปนี้ หากท่านใดที่ต้องการ เอกสารหรือแบบฟอร์มอื่นๆ นอกเหนือรายการดังกล่าว กรุณาติดต่อสอบถามทางภาควิชาเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา

3.)

คำร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียน

Request Form for Registration Reimbursement

4.)

คำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร

Request Form for Postponing the Graduation

5.)

คำร้องขอลาพักการศึกษา

Request Form for Intermission Leave

6.)

คำร้องขอลาออก

Request Form for Resignation

7.)

คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ

Request Form for Changing Information in Student Record

8.)

คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา มจธ.-ธนาคารกรุงเทพ

Request Form for KMUTT-BANGKOK Bank Student Id. Card

9.)

คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ

Request Form for Sick Leave / Personal Leave

10.)

คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่า/เกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด

Request Form for Registering Less/More than Required Credits

11.)

คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชานอกหลักสูตร

Request Form for Registration of Non-Requisite Course

12.)

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก

Request Form for Non-Degree Registration for Visitor

13.)

คำร้องขอเปลี่ยน/เทียบรายวิชาเรียน

Request Form for Changing to Equivalent Course

14.)

ใบลงทะเบียนวิชาเรียน

Registration Form

15.)

ใบลงทะเบียนเพิ่ม-ลด-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มเรียน

Additional, Withdrawal, Changes Form

16.)

ใบแจ้งความจำนงโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

Form of Money by Bank Transfer

17.)

ขั้นตอนการติดต่อเพื่อทำบัตรบีเฟิสต์ประจำตัวนักศึกษา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

Contact procedure for Be First card Student identification

1.)

หนังสือรับรองของผู้ปกครอง

Recommendation Letter of Parent/Guardian

2.)

คำร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้อน

Permission Form for Registration with Examination Time Conflict

3.)

คำร้องขอสมัครสอบโดยไม่ต้องเข้าเรียน

Request Form for Examination without Attending Class

1.)

ฟอร์มรูปเล่ม ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2563

Thesis format for graduate degree, Academic Year 2020

2.)

ใบประเมินผลการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

Thesis Defense Examination Form

3.)

แบบประเมินเล่มวิทยานิพนธ์(ก่อนจะสอบ)

Thesis volume assessment form (before the exam)

4.)

แบบบันทึกการรับ – ส่ง และตรวจสอบเล่มวิทยานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Submission and examination of the thesis book Faculty of Engineering