หลักสูตร ภาควิชาสิ่งแวดล้อม


เอกสารรายละเอียดหลักสูตร

1.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
Revised Curriculum Academic Year 2021

2.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering (International Program)
Revised Curriculum Academic Year 2021

3.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
Revised Curriculum Academic Year 2016

4.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering (International Program)
Revised Curriculum Academic Year 2016

รายวิชาที่เปิดสอน

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
CVE 111
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
อุปกรณ์ใช้งานเขียนแบบและการใช้ รูปทรงพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้ การเขียนตัวอักษร การสเกตภาพ การบอกขนาดภาพและการใช้ข้อความประกอบภาพ ภาพฉายแบบออโทกราฟฟิกของจุด เส้น ระนาบและวัตถุ ภาพไอโซเมตริก ออบลิค และการสเกต ภายช่วย ภาพตัด การสเกตและการเขียนแบบแสดงรายละเอียดของการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา และรายละเอียดของงานต่างๆ เช่น ที่เกี่ยวขัองกับงานโครงสร้าง งานสำรวจ งานไฟฟ้า งานประปา งานระบบปรับอากาศ งานเขื่อน ลิฟท์ เป็นต้น
Instruments and their uses, applied geometry, lettering, sketching dimensions and notes, orthographic projection of points and lines, planes, and solids, isometric and oblique drawing and sketching perspective view, auxiliary view: points and lines, planes and solids, sections and conversion, Practices in drawing.
CVE 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I)
CVE 131
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ระบบแรง (ในระนาบและใน 3–มิติ) บนอนุภาคและบนวัตถุแข็ง การสมดุลของวัตถุแข็ง แรง กระจาย การวิเคราะห์แรงเบื้องต้นในโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง แรงในคานและสายเคเบิล แรงเสียดทาน วิธีงานเสมือน
System of forces (in plane and space) on particles and rigid bodies, equilibrium of rigid bodies, distributed forces, analysis of simple trusses and frames, forces in beams and cables, friction, method of virtual work.
CVE 282 ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Hydraulic for Environmental Engineering)
CVE 282
ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Hydraulic for Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน: CVE 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 และ MTH 102 คณิตศาสตร์ 2
คำจำกัดความและคุณสมบัติของของไหล การวัดความดันน้ำ แรงดันสถิตย์บนแผ่นพื้นผิวเรียบและผิวโค้ง แรงลอยตัว และเสถียรภาพของวัตถุลอย จลนศาสตร์ของของไหล สมการการไหลต่อเนื่อง สมการพลังงาน สมการเบอนูลลี่ และสมการโมเมนตั้ม ความต้านทานต่อการไหล การไหลในท่อปิด ระบบท่อ (network) การไหลในทางน้ำเปิด การวัดอัตราการไหล การวิเคราะห์มิติ และกฎความคล้ายคลึง การไหลเปลี่ยนแปลงตามเวลา
Definition and properties of fluid, measurement of pressure, hydrostatic force on plane surface and curves surface, buoyancy and stability of a floating bodies, fluid kinematics, continuity equation, energy equation, Bernoulli’s equation and momentum equation ,flow resistance , flow in closed conduit and pipe network , open channel flow ,flow measurement , dimensional analysis and similitude , unsteady flow.
CVE 385 อุทกวิทยา (Hydrology)
CVE 385
อุทกวิทยา
Hydrology
วิชาบังคับก่อน : CVE 282 ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วัฏจักรอุทก อุตุอุทกวิทยา น้ำจากบรรยากาศ การระเหยและการระเหยคายน้ำ การไหลในลำธาร การวิเคราะห์ทางสถิติและความน่าจะเป็น การซึมลงดิน น้ำใต้ดิน ความสัมพันธ์ระหว่างฝนกับน้ำท่า การวิเคราะห์ชลภาพและทฤษฎีชลภาพหนึ่งหน่วยน้ำท่า การหลากชลภาพแบบจำลองคณิตศาสตร์ของ ลุ่มน้ำอย่างง่าย
Hydrologic cycle, hydrometeorology: precipitation, evaporation and evapo-transpiration, streamflow, probability concepts in hydrology, infiltration, Groundwater: rainfall-runoff relationship, hydrograph analysis and unit hydrograph theory, flood routing, Introduction to catchment modelling.
CVE 394 การทดลองชลศาสตร์ (Hydraulic Laboratory)
CVE 394
การทดลองชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
วิชาบังคับก่อน: CVE 282 ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน)
ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะห์ผลการทดลอง และจัดทำรายงานการศึกษาปรากฏการณ์การไหลแบบต่างๆ วิธีการควบคุมการไหล การสอบเทียบ และการใช้งาน มาตรและอุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณการไหล
Experimental works including presentation and analysis of results on flow phenomena, methods of flow control, calibration and uses of flow measuring devices.

กลุ่มวิชาบังคับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ENV 210 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Fundametal in Environmental Engineering)
ENV 210
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Fundametal in Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การแนะนำในเรื่องความรู้ความเข้าพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเนื้อหาหลักเชิงทฤษฎี และการใช้งาน เนื้อหาหลักเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย การแนะนำถึงหลักการสมดุลมวล และการประยุกต์ใช้ในด้านกฏการอนุรักษ์ของไหล การเกิดขึ้นของสารมลพิษ และการบำบัดของเสีย เนื้อหาหลักเชิงการใช้งาน ประกอบด้วย การลดปริมาณของเสีย การอนุรักษ์น้ำ การจัดการกากตะกอนบำบัด การควบคุมมลพิษทางอากาศ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณของเสียอันตราย การสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายและการควบคุม จริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม
Introduction of environmental engineering concepts: theoretical contents and practical contents. Theorical contents : introduction to mass balance and its applications for hydrology conservative system, pollution generation, and waste treatment. Practical contents including of the waste minimisation concept, water conservation, sludge management, air pollution control, resource conservation, waste recovery, and hazardous waste reduction; Glimpse of current environmental problems, legislation and regulation, environmental ethics, and environmental management.
ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)
ENV 211
เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry
วิชาบังคับก่อน: CHM 103 เคมีพื้นฐาน
หลักการพื้นฐานทางเคมีสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมีและโครงสร้าง ปฏิกิริยา เคมี อุณหภาพ สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส จลนศาสตร์เคมี เคมีไฟฟ้า โลหะและวัสดุของแข็ง ลักษณะสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของน้ำและน้ำเสีย การประยุกต์พื้นฐานเคมีน้ำ เคมีอากาศ เคมีธรณี เคมีอินทรีย์ และเคมีนิวเคลียร์
Fundamental principles of environmental, atomic theory, chemical bonding and structure, reactions, thermochemistry, chemical equilibrium, acid-base equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry, metals and solid state materials. Chemical and physical characteristics of water and wastewater. Applications of basic principles for water chemistry, atmospheric chemistry, geochemistry, organic chemistry and nuclear chemistry.
ENV 212 ปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry and Microbiology Laboratory)
ENV 212
ปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry and Microbiology Laboratory
วิชาบังคับก่อน : ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน) และ ENV 215 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน)
ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ำและน้ำเสีย การเก็บ และการรักษาสภาพตัวอย่าง ทักษะการวิเคราะห์เพื่อลักษณะสมบัติน้ำและน้ำเสียที่น่าเชื่อถือ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะน้ำและน้ำเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ฯลฯ การวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์วิทยาทั่วไป เช่น เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี การนับจำนวน และการวัดการเจริญเติบโต ของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฯลฯ การแปลความหมายและประยุกต์ข้อมูลไปใช้ในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการบำบัดน้ำเสีย การทำให้เป็นกลาง การตกตะกอนทางเคมี น้ำอ่อนและการดูดซับด้วยคาร์บอนกัมมันต์
Introduction to methods for determination of water and wastewater characteristics, sample collection and preservation. Skill practices for reliable analysis of water quality and wastewater characteristics. Basic instrumentation applications. Laboratory analysis of water and wastewater characteristics e.g. solids, DO, BOD, COD, nitrogen, phosphorus, etc. Technic for general microbiological analysis, e.g. sterile techniques, microscopic observation, dye staining, measure of cell growth, determination of coliform bacteria, etc. Data interpretation and application of data to environmental engineering practice e.g. water treatment system, neutralization, chemical coagulation, water softening and activated carbon adsorption.
ENV 213 งานสำรวจสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Surveying for Environmental Engineering)
ENV 213
งานสำรวจสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Surveying for Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ำและน้ำเสีย การเก็บ และการรักษาสภาพตัวอย่าง ทักษะการวิเคราะห์เพื่อลักษณะสมบัติน้ำและน้ำเสียที่น่าเชื่อถือ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน ปฏิบัติการวิเคราะห์ลักษณะน้ำและน้ำเสีย อาทิ ของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ฯลฯ การวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์วิทยาทั่วไป เช่น เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้กล้องจุลทรรศน์ การย้อมสี การนับจำนวน และการวัดการเจริญเติบโต ของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ฯลฯ การแปลความหมายและประยุกต์ข้อมูลไปใช้ในทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการบำบัดน้ำเสีย การทำให้เป็นกลาง การตกตะกอนทางเคมี น้ำอ่อนและการดูดซับด้วยคาร์บอนกัมมันต์
Fundamentals and concepts of engineering survey. Distance and direction measurements, leveling, contour. Error in surveying, acceptable error and data collection. Introduction to the capabilities and techniques of usage of theodolites and develop the basic usage skills, horizontal and vertical angles, triangulation, precise determination of azimuth, precise transverse plane coordinate system, precise leveling, area and volume determinations. Fundamentals and practical skills of positioning, global position systems.
ENV 214 สถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Statistics)
ENV 214
สถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Statistics
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
บทบาทของสถิติวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถิติพื้นฐาน ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเบื้องต้น การทดสอบไคกำลังสอง
Roles of statistics in environmental engineering. Fundamental statistics. Probability. Random variable (discrete and continuous random variable). Commonly used distributions. Sampling Distribution. Estimation (point and confidence estimation). Hypothesis testing. Analysis of variance. Correlation and simple regression analysis. Chi-square Test.
ENV 215 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Biology)
ENV 215
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Biology
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ความรู้พื้นฐานของเซลล์และโครงสร้างของเซลล์ หลักการทางแบคทีเรียวิทยา การเจริญเติบโต การควบคุม และเมตาโบลิซึม การย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์และการทำงานของเอ็นไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทำเสถียรสารอินทรีย์ และกลไกการกำจัดสารพิษโดยพืช หลักการมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ผลผลิต และปัจจัยกำหนด มโนทัศน์เบื้องต้นของนิเวศวิทยา นิเวศวิทยาของลำน้ำ พลวัตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมการบำบัดน้ำเสีย บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ ระบบแบบใช้อากาศ และไม่ใช้อากาศ การกำจัดสารอาหาร การย่อยสลายสารซีโนไบโอติกส์ในระบบบำบัดชีวภาพ
Basic concepts of cell and its structure. Principles of bacteriology, growth, control and metabolism. Biodegradation of organic compounds and actions of enzymes as related to stabilisation of organic matter. Mechanism of phytoremediation to eliminate toxic compounds. Fundamental concepts related to energy, food chain, productivity and limiting factors. Basic concepts of ecology, stream ecology, biota dymanics in wastewater treatment environment. Roles of microorganisms in biological wastewater treatment systems, aerobic and anaerobic processes, nutrient removal. Biodegradation of xenobiotics in biological treatment systems.
ENV 337 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Computer Application in Environmental Engineering)
ENV 337
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Computer Application in Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การแนะนำการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ผลในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมประปา การไหลในท่อรับน้ำเสียและระบบจ่ายน้ำประปา การวิเคราะห์ปัญหาด้านอุทกวิทยา ชลศาสตร์ในระบบบำบัดน้ำและน้ำเสีย การออกแบบหน่วยบำบัดน้ำและน้ำเสีย การคำนวณในแบบจำลองการจัดการน้ำ มลพิษในอากาศและการควบคุม
Introduction to computer as computational aid in environmental engineering analysis. Applications of computer to analyse problems in water supply engineering. Flow in sewer and water distribution systems. Analysis of hydrological problems. Hydraulic analysis in water and wastewater treatment plants. Designing of water and wastewater treatment units. Water management modeling. Air pollution management and control computations.
ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Unit Operation in Environmental Engineering)
ENV 341
ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Unit Operation in Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : CVE 282 ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน)
หลักการ การออกแบบ และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบัติการทางฟิสิกส์และทางเคมีในการบำบัดน้ำและน้ำเสีย การกวนผสม การตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การปรับสมดุล การสร้างและรวมตะกอน การเติมอากาศ การแลกเปลี่ยนประจุ การดูดติดผิว การดึงน้ำออกจากสลัดจ์
Principles, designs and applications of physical and chemical unit operations in water and wastewater treatment, mixing, sedimentation, floatation, filtration, equalization, coagulation and flocculation, aeration, ion-exchange, adsorption, sludge dewatering.
ENV 343 การสุขาภิบาลอาคาร (Building Sanitation)
ENV 343
การสุขาภิบาลอาคาร
Building Sanitation
วิชาบังคับก่อน : CVE 282 ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน)
หลักการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและข้อกำหนด การออกแบบท่อรวบรวมน้ำฝน การระบายน้ำรอบอาคาร ระบบท่อระบายน้ำเสียและน้ำโสโครก ระบบระบายอากาศท่อ ระบบประปา ระบบน้ำร้อน ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคาร มโนทัศน์ในการออกแบบและทางเลือกเพื่อเพิ่มความยั่งยืน แนวคิดเชิงบูรณาการด้านการเลือกวัสดุที่เหมาะสม ลักษณะการใช้งาน และการประหยัดพลังงาน
Fundamentals of building sanitation, laws and regulations. Design of storm water collection pipes, site drainage system, waste, soil, and vent systems, cold water supply system, hot water supply system, fire protection system, for individual building. Design concepts and options for increased sustainability. Integrated concepts of material selections, functions and energy saving.
ENV 344 กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Biological Unit Processes in Environmental Engineering)
ENV 344
กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Biological Unit Processes in Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ENV 215 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
หลักการของกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย หลักการของวิศวกรรมปฏิกรณ์ จลนพลศาสตร์ของระบบชีวเคมี แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับปฏิกรณ์ชีวเคมีอุดมคติ พารามิเตอร์ในการออกแบบและการดำเนินงานของระบบชีวภาพที่จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตแบบแขวนลอยและแบบฟิล์มตรึง
Fundamentals of biological unit processes in wastewater treatment. Fundamental of reactor engineering. Kinetics of biochemical systems. Mathematical model of ideal biochemical reactors. Design and operation parameters for biological suspended and attached growth systems.
ENV 345 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Laboratory)
ENV 345
ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Laboratory
วิชาบังคับก่อน : ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน)และ ENV 344 กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน)
ศึกษากระบวนการและปฏิบัติการหน่วยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมผ่านการทดลอง กระบวนหน่วยทางกายภาพ การตกตะกอน การกรอง เป็นต้น กระบวนการทางเคมีกายภาพ การตกตะกอนด้วยสารเคมี การดูดติดผิว เป็นต้น กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์
The study of environmental unit operation and process through laboratory experiments. Physical unit operation, sedimentation, filtration, etc. Physico-chemical unit operation, coagulation, adsorption, etc. Biological unit process, activated sludge etc.
ENV 371 การจัดการขยะ (Solid Waste Management)
ENV 371
การจัดการขยะ
Solid Waste Management
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การพัฒนาของระบบการจัดการขยะชุมชน แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะสมบัติของขยะชุมชน การจัดเก็บ ณ จุดกำเนิดและการรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง เทคโนโลยี การดำเนินการและการแปรรูป การลดปริมาณ ณ แหล่งกำเนิด และการนำกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดขยะและสารตกค้าง การเผา การทำปุ๋ยและการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
Development of municipal solid waste management system, generation source, composition, quantities and characteristics of municipal solid waste. Handling at source and collection, transfer and transport. Processing and transformation technologies. Source reduction and recycling. Disposal of solid waste and residual matter, incineration, composting and sanitary landfill.
ENV 372 การจัดการของเสียอันตราย (Hazardous Waste Management)
ENV 372
การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
วิชาบังคับก่อน : ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม
นิยาม กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม การจำแนกของเสียอันตราย ลักษณะสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ พิษวิทยา ประเภทและลักษณะสมบัติของของเสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและการขนส่ง หลักการในการบำบัดและกำจัด การปรับเสถียร การหล่อก้อน การกำจัดบนดิน การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
Definitions, laws and environmental legislations, classification of hazardous wastes, physico-chemical properties, toxicology. Types and characteristics of hazardous waste. Risk assessment and management. Handling and transportation. Fundamentals of treatment and disposal processes, stabilisation, solidification, land disposal, site remediation.
ENV 381 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ (Air Pollution Control Engineering)
ENV 381
วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ
Air Pollution Control Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประเภทและแหล่งกำเนิดสารมลพิษในอากาศ ผลของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และมาตรฐานสำหรับคุณภาพอากาศทั่วไป การประยุกต์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อนำไปใช้ทำนายการแพร่กระจายและการเคลื่อนย้ายของมลพิษในบรรยากาศ การหมุนเวียนของสารมลพิษในบรรยากาศโลก การใช้แบบจำลองการแพร่เพื่อทำนายสภาวะความเข้มข้นของสารมลพิษในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมีแสงของโอโซนในชั้นสตราโทสเฟีย ผลกระทบของฝนกรดต่อโลก การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งอยู่กับที่และแหล่งเคลื่อนที่ หลักการควบคุมฝุ่นละอองและก๊าซมลพิษ การตรวจวัดปริมาณมลพิษในอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิธีวิเคราะห์ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Types and sources of air pollutant. Effects of air pollution on health and environment. Regulations and standards for ambient air quality. Applications of meteorological data for predicting fate and transport of air pollutants in the atmosphere. Global circulation of air pollutants. The use of dispersion models to predict pollutant concentrations in the atmosphere, photochemical reactions of stratospheric ozone, global impacts of acid rain. Emission of pollutants from stationary and mobile sources. Principles of particulate and gaseous pollutant control. Measurements for air pollutants, sampling and analysis method. Laws and regulations.
ENV 434 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (Environmental Impact Assessment and Management)
ENV 434
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Environmental Impact Assessment and Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มโนทัศน์การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และระเบียบเชิงวิเคราะห์ การประเมินทรัพยากรด้านกายภาพ อากาศ น้ำ เสียง การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยาและชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตาม การป้องกันและมาตรการในการบรรเทา การจัดระบบองค์กรของตัวแทนด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและชุมชน การรักษาทรัพยากร แนวทางในการจัดการและการทำให้บรรลุตามเป้าหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14000 เทคโนโลยีสะอาด
Concepts of environmental impact assessment and methodology. Assessments of physical resources: air, water and noiss. Assessments of ecological and biological resources. Human use values and quality of life values, culture, socioeconomic. Interrelationship of engineering aspects and environmental parameters. Planning of environmental quality evaluation, monitoring, prevention and mitigation measures. Establishment and organisation of environmental agencies. Industrialisation and Urbanisation management, resource conservation. Management approaches and program implementation. ISO 14000 series, Cleaner Technology.
ENV 442 วิศวกรรมการประปา (Water Supply Engineering)
ENV 442
วิศวกรรมการประปา
Water Supply Engineering
วิชาบังคับก่อน : ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือศึกษาพร้อมกัน
ความสำคัญของน้ำ ธรรมชาติ และแหล่งน้ำ วิกฤตการณ์น้ำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การประมาณความต้องการน้ำ ความจำเป็น และการใช้น้ำในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และสาธารณะ การประมาณปริมาณน้ำดิบในแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ ทะเลสาบ และน้ำบาดาล การประเมินคุณภาพของน้ำผิวดินและน้ำบาดาลและมาตรฐาน เกณฑ์ในการเลือกแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา และมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ความรู้พื้นฐานการนำน้ำมาใช้ซ้ำและอุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ใช้ในบ้านเรือน กระบวนการบำบัดน้ำ การเติมอากาศ การปรับพีเอชและกำจัดความกระด้าง การสร้างและการรวมตะกอน การตกตะกอน การกรองและการฆ่าเชื้อโรค การออกแบบระบบแจกจ่าย
Importance of water, nature and sources of water. Water crisis related to environment. Estimating of water demand, requirement and consumption in household, industrial, and public units. Estimating the quantities of natural raw water resources, river, lake and groundwater. Evaluation of surface and groundwater quality and standards. Criteria for selecting water sources for water supply system and standards for water supply. Introduction to water reuse and household water saving equipments. Water treatment processes, aeration, pH adjustment and softening, coagulation and flocculation, sedimentation, filtration and disinfection. Design of distribution system.
ENV 445 วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ (Wastewater Engineering and Design)
ENV 445
วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ
Wastewater Engineering and Design
วิชาบังคับก่อน : ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หรือศึกษาพร้อมกัน) และ ENV 344 กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หรือศึกษาพร้อมกัน)
ลักษณะของน้ำเสีย อัตราการไหลของน้ำเสีย การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย ท่อรวมและท่อแยก เครื่องสูบและสถานีสูบ การบำบัดน้ำเสียและมาตรฐานน้ำทิ้ง การออกแบบองค์ประกอบสำหรับการบำบัดน้ำเสีย การฆ่าเชื้อโรค การบำบัดและกำจัดสลัดจ์
Wastewater characteristics. Wastewater flow rates. Design of wastewater collection systems, combined and separated sewers, pump and pumping stations. Wastewater treatment and effluent standards. Design of facilities for wastewater treatment, disinfection, sludge treatment and disposal.
ENV 482 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน (Noise and Vibration Control)
ENV 482
การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือ และการวัดเสียงและการสั่นสะเทือนโดยการใช้เครื่องมือ แหล่งกำเนิดและผลกระทบของเสียงและการสั่นสะเทือนที่มีต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การตอบสนองทางร่างกายและจิตใจต่อเสียงและการสั่นสะเทือน กฎหมายและข้อกำหนด เทคนิคที่ใช้ควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือนในสภาวะแวดล้อม และการใช้วัสดุป้องกันเสียงสะท้อน และเครื่องกั้นเสียง
Principles of sound wave, instruments and measurements of noise and vibration. Sources and impacts of noise and vibration on human health and environment. General physiological and subjective responses to noise and vibration. Laws and regulations. Techniques available for noise and vibration control in the environment and use of acoustic material and barriers.
ENV 300 ฝึกงานอุตสาหกรรม (Industrial Training)
ENV 300
ฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัตินักศึกษา: ผลการศึกษาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาบังคับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึงปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ต้องผ่านเกณฑ์ระดับ D ขึ้นไป รวมจำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของรายวิชาที่ประกาศในแผนการศึกษา ฝึกงานอุตสาหกรรมตามหน่วยงานต่างๆ ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการหรือ 320 ชั่วโมง ระหว่างภาคฤดูร้อน
Student qualification: Results of basic engineering subjects and environmental engineering compulsory subjects announced in study plan from the first semester of the first year until the first semester of the third year must be achieved at least D, for at least 80% of credits notified in the study plan. Practical training in industry not less than 40 working days or 320 hours during summer semester.
ENV 401 โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Project Proposal)
ENV 401
โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Project Proposal
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือภาควิชา การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการทำงาน และงบประมาณรายจ่ายของโครงงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Proposal preparation that clearly states the objecti
การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการทำงาน และงบประมาณรายจ่ายของโครงงานในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Proposal preparation that clearly states the objectives, idea, methodology, working plan, and budgetary of a selected project in the field of environmental engineering.
ENV 402 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering Project)
ENV 402
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering Project
วิชาบังคับก่อน : ENV 401 โครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณา และนำเสนอผลการศึกษาด้วยการสอบปากเปล่า และส่งรายงานโครงงานศึกษาต่อคณะกรรมการสอบที่ภาควิชาฯ แต่งตั้ง Conducting of a study of the approv
ดำเนินการศึกษาของโครงร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ผ่านการพิจารณา และนำเสนอผลการศึกษาด้วยการสอบปากเปล่า และส่งรายงานโครงงานศึกษาต่อคณะกรรมการสอบที่ภาควิชาฯ แต่งตั้ง
Conducting of a study of the approved project proposal. Presenting major finding results in form of an oral presentation and submitting a project report to a project committee appointed by department.

กลุ่มวิชาเลือกวิศวกรรม

สำหรับนักศึกษากลุ่ม โครงการการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมให้ลงทะเบียนเรียนวิชา ENV403 เป็นวิชาเลือก

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หรือวิชา ENV 5XX ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ คณะกรรมการวิชาการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารรายละเอียดหลักสูตร

1.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

Master of Engineering Program in Environmental Engineering
Revised Curriculum Academic Year 2020

2.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

Master of Engineering Program in Environmental Engineering
Revised Curriculum Academic Year 2015

รายวิชาที่เปิดสอน

ก. หมวดวิชาบังคับ

สำหรับแผนก1 (ไม่นับหน่วยกิต)

ENV 691 สัมมนา (Seminar)
ENV 691
สัมมนา
Seminar
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายละเอียดกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเทคนิคการบำบัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
Details of case study, group discussions. Case analysis of environmental problems, new developed treatment technologies, progress in environmental engineering and or related fields.

สำหรับแผน ก 2 และ แผน ข (7หน่วยกิต)

ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม (Fate of Pollutants in the Environment)
ENV 611
การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม
Fate of Pollutants in the Environment
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสารเคมีหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและการแปรสภาพของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมทั้งในบรรยากาศ น้ำ ดิน ตะกอน และสิ่งมีชีวิต สัมประสิทธิ์การแบ่งแยก ความสามารถในการละลายน้ำ การดูดซับโดยดินหรือตะกอน การย่อยสลายทางชีวภาพ กระบวนการไฮโดรไลซีส
Study of properties of chemical. Fundamental principles governing transport and fate of chemical constituents in environmental compartments; atmosphere, aquatic, soil, sediment, and biota. Partition coefficient and water solubility. Sorption to soils/sediments biodegradation. Hydrolysis.
ENV 612 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in Environmental Engineering)
ENV 612
จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจหาสมการแสดงอัตราเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ของการเติบโตของจุลชีพ ปฏิกิริยาการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่ง การแปรผลของข้อมูลในการทดลองทางจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลโดยการแพร่และการพามวล การถ่ายเทมวลระหว่างเฟส การถ่ายเทมวลแบบมีปฏิกิริยา ตัวแปรและสมการสำหรับการออกแบบปฏิกรณ์แบบอุดมคติ การวิเคราะห์และการออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ
Determination of rate expression, reaction mechanism, kinetics of microbial growth, and enzyme catalyzed reactions. Interpretation of reaction rate data. Mass transfer by diffusion and convection. Interphase mass transfer. Mass transfer with reaction. Variables and designing equations for ideal reactors. Analysis and design of biological reactors.
ENV 691 สัมมนา (Seminar)
ENV 691
สัมมนา
Seminar
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายละเอียดกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเทคนิคการบำบัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
Details of case study, group discussions. Case analysis of environmental problems, new developed treatment technologies, progress in environmental engineering and or related fields.

ข. หมวดวิชาเลือก

สำหรับแผนก 1 (18 หน่วยกิต)

สำหรับแผน ข (24 หน่วยกิต)

ข.1 หมวดวิชาเลือกทางการจัดการสิ่งแวดล้อม

ENV 531 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและองค์กร (Environmental Law and Organization)
ENV 531
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและองค์กร
Environmental Law and Organization
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้อม หลักการออกกฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม สนธิสัญญา คดีสิ่งแวดล้อม องค์กรสิ่งแวดล้อม ความเกี่ยวพันและบทบาทขององค์กรสิ่งแวดล้อม
Background of environmental law. Law and legislation principle. Environmental laws and regulations. International environmental laws.Convention. Environmental debate case study. Environmental organizations. Relationships and roles of environmental organizations.
ENV 532 เศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อม (Environmental Socio-economics)
ENV 532
เศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อม
Environmental Socio-economics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการที่มี อิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปแบบทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม และปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดถึงมาตรการการแก้ไข
Study of the effects of socio-economics change on the environment. Measures of influence socio-economics change and its adverse environmental impact. Alternative models of socio-economics development on the basis of environmental conservation and public participation. Relationship between socio-economics change and environmental problems and their solutions.
ENV 533 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
ENV 533
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ระบบเกณฑ์กำหนดสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมแหล่งเกิดแหล่งรับและวิถีการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมดินน้ำและอากาศแนวคิดพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติของระบบการจัดการการจัดทำนโยบายสิ่งแวดล้อมและการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กรข้อแนะนำและมาตรการป้องกันโดยอาศัยแนวทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เครื่องมือสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมและประโยชน์
Environmental systems. Dynamic approach and system analysis. Criteria for environmental system management. Environmental aspect analysis: resources, sinks and pathways of soil, water and air environment. Principles of management system (basic concepts and practice) including environmental policy, planning and management system. Guidelines and preventive measures based on technocentric and ecocentric approach; tool for environmental management and its benefit.
ENV 534 ความปลอดภัย สุขอนามัยและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Safety, Health and Environmental Protection)
ENV 534
ความปลอดภัย สุขอนามัยและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
Safety, Health and Environmental Protection
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎหมายและมาตรฐาน ความรู้ทางด้านความเสี่ยง การประเมิน และการจัดการความเสี่ยงอันตราย การป้องกันทางด้านไฟฟ้า การป้องกันเพลิงไหม้ การอพยพเพลิงไหม้ และความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรกล การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การตรวจสอบ และแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
Regulation and standard. Risk perception, assessment, and management. Electrical hazard, fire protection, fire evacuation, and mechanical hazard. Prevention and control of occupational accidents, prevention and control of workplace hazards, personal protective equipment, audits, and emergency planning.
ENV 535 การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention)
ENV 535
การป้องกันมลพิษ
Pollution Prevention
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม แนวความคิดการป้องกันมลพิษ การประเมินวงจรชีวิต เศรษฐศาสตร์การป้องกันมลพิษ การวางแผนการป้องกันการเกิดมลพิษ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านการอนุรักษ์น้ำ พลังงาน และสารเคมี การจัดการสารตกค้าง การแพร่ของสารมลพิษ กรณีศึกษา
Industry and environment. Environmental regulations. Concepts of pollution prevention. Life-cycle assessment. Pollution prevention economics. Pollution prevention planning. Design for the environment conservation of water, energy, and chemicals. Fugitive emission. Case studies.
ENV 536 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics)
ENV 536
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม อุปสงค์ อุปทาน และราคา เครื่องมือในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การประเมินค่าใช้จ่าย-ผลที่ได้ ค่าธรรมเนียม ภาษีมลพิษ ความเต็มใจจ่าย การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการทางสิ่งแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคต
Defining environmental economics. Demand Supply and Price, analysis tools for environmental economics, cost-benefit analysis, emission charges, emission tax, and willingness to pay. Economic analysis for environmental project, natural resources management for sustainable future.
ENV 631 การออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Sustainability Design and Development for Professional Environmental Engineering)
ENV 631
การออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Sustainability Design and Development for Professional Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การผสานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการตัดสินใจ และการวางแผน การบูรณาการศักยภาพเชิงเทคนิค กับผลตอบแทนเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จัดหาได้ เช่น รอยเท้าทางนิเวศวิทยา การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตทางนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Understanding the principles of sustainability design and development. Incorporating sustainable development in decision making and planning processes. Integrating technical performance with social, environmental and economic outcomes. Applying available sustainable matrics such as ecological footprints, ecological lifecycle analysis to maximise sustainable development outcomes.
ENV 632 การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์ (Life Cycle Assessment and Carbon Footprint)
ENV 632
การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์
Life Cycle Assessment and Carbon Footprint
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของการประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์ในการประเมินถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์หรือองค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะพิจารณาเป็นขั้นตอนตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบการผลิตการขนส่งการใช้งานและการกำจัดซากการแปรข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Concept of life cycle assessment (LCA) and carbon footprint (CF) for evaluating effect of products (or organization) on environment, the procedures involving steps of resources extraction, production process, transportation, use, and disposal.Data interpretation for developing production processes or reducing environmental impacts.

ข.2 หมวดวิชาเลือกทางด้านน้ำ

ENV 641 เคมีน้ำสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Aquatic Chemistry for Environmental Engineering)
ENV 641
เคมีน้ำสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Aquatic Chemistry for Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมทางเคมีของสารประกอบประเภทอนินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำเสีย และน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยครอบคลุมถึง จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สภาวะสมดุลของกรด-เบส การสร้างไอออนเชิงซ้อน การตกผลึกและการละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และปฏิกิริยาบนพื้นผิวของแข็ง การประยุกต์ใช้หลักการขั้นสูงเพื่อคาดการณ์หรือประมาณการแนวโน้มหรือรูปแบบของการแปรเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายของสารมลพิษอนินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำตามธรรมชาติและในระบบบำบัด
Chemical behaviors of inorganic substances in natural waters, wastewaters, and treated waters. Chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base chemistry, coordination chemistry, precipitation and dissolution. Oxidation-reduction reactions, and reactions on solid surfaces. Application of advanced principles to prediction of general trends in the fate and transport of inorganic contaminants in natural environment and treatment system.
ENV 642 เคมีอินทรีย์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Organic Chemistry for Environmental Engineering)
ENV 642
เคมีอินทรีย์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Organic Chemistry for Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ การวิเคราะห์และตรวจสอบสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการละลาย ความเป็นกรดและเบส การแพร่ระหว่างตัวกลางและการซับ การเปลี่ยนรูปของสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมด้วยปฏิกิริยาทาง เคมี เคมีแสง และชีววิทยา
Chemical behaviors of inorganic substances in natural waters, wastewaters, and treated waters. Chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base chemistry, coordination chemistry, precipitation and dissolution. Oxidation-reduction reactions, and reactions on solid surfaces. Application of advanced principles to prediction of general trends in the fate and transport of inorganic contaminants in natural environment and treatment system.
ENV 643 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสียขั้นสูง (Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies)
ENV 643
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสียขั้นสูง
Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ และการกรองแบบใช้เมมเบรน กระบวนการทางชีวภาพสำหรับการบำบัดขั้นที่สามเพื่อกำจัดธาตุอาหาร กระบวนการทางชีวภาพแบบไร้อากาศและอัตราการบำบัดสูง เทคโนโลยีใหม่
Fundamental of advanced water and wastewater treatment technologies. Advanced oxidation processes (AOPs). Adsorption, ion exchange, and membrane filtration. Tertiary biological treatment for nutrient removal (BNR). High rate anaerobic reactor (HRAR). Innovative treatment technologies.
ENV 644 แบบจำลองคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality Modeling)
ENV 644
แบบจำลองคุณภาพน้ำผิวดิน
Surface Water Quality Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองอุทกวิทยาโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับแหล่งน้ำผิวดินแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของสารกลไกขับเคลื่อนพลวัตของสิ่งแวดล้อมทางน้ำชนิดของแบบจำลองการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิธีแก้สมการแบบจำลองการประเมินตรวจสอบแบบจำลองการอภิปรายเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของแบบจำลองสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานการณ์รูปแบบต่างๆ
Knowledge of integrated hydrological model focusing on surface water; governing mechanism of the dynamic hydro-environmental system; fate and transport model; types of models; formulation of mathematical models; analytical and numerical methods for solving model equations; model validation and verifications; introductory discussion on characteristics and function of environmental models in several disciplines.
ENV 645 การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ (Biological Nutrient Removal)
ENV 645
การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ
Biological Nutrient Removal
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัฏจักรของธาตุอาหาร ชีวเคมีและชีววิทยาของการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การทำ สมดุลมวลและจลนพลศาสตร์การจับใช้ธาตุอาหาร กระบวนการกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ ในเรื่องการจัดรูปแบบของกระบวนการและการออกแบบกระบวนการ การบำบัดแบบแยกและแบบรวม
Nitrogen and phosphorus cycles. Principles of biochemistry and biological for nitrogen and phosphorus removal. Mass balance and kinetics for nutrient uptake. Biological nutrient removal; processes configuration and design, separated and combined systems.
ENV 646 การจัดการคุณภาพน้ำ (Water QualityManagement)
ENV 646
การจัดการคุณภาพน้ำ
Water QualityManagement
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษน้ำผิวดินและการควบคุมคุณภาพน้ำการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการเฝ้าตรวจและจัดการคุณภาพน้ำการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการใช้เทคนิคเชิงตัวเลขเพื่อการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ที่ไม่เชิงเส้นการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Introduction to surface water pollution and water quality control.Development of mathematical models for simulating water quality monitoringand management. Solving of environmental engineering problems. Numericaltechniques to solve nonlinear partial differential equations.Applications to resolve environmental engineering problems.
ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน (Dynamics of Fluids in Porous Media)
ENV 647
พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน
Dynamics of Fluids in Porous Media
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชั้นหินอุ้มน้ำ น้ำใต้ดิน สมบัติของตัวกลางพรุน ความดันของไหลและคุณสมบัติ สมการการเคลื่อนที่ของของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน สมการแสดงความต่อเนื่อง และสมการอนุรักษ์ของของไหลที่เป็นเนื้อเดียวกัน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตและค่าต่างๆ การประมาณการไหลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แรงดัน การกระจายทางอุทกพลศาสตร์ โมเดล และอื่นๆ
Introduction to aquifers, groundwater, porous medium; fluids and porous matrix properties. Pressure and piezometric head. Fundamental fluid transport equations in porous media. Equation of motion of a homogeneous fluid, continuity and conservation equations for a homogeneous fluid. Solving of boundary and initial value problems. Unconfined flow and the Dupuit approximation; Hydrodynamic dispersion. Models and analogs.
ENV 648 แบบจำลองคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Quality Modeling)
ENV 648
แบบจำลองคุณภาพน้ำใต้ดิน
Groundwater Quality Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในน้ำใต้ดิน การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการทำนายพฤติกรรมของสารมลพิษในชั้นหินอุ้มน้ำ กลไกของการผสมผสาน การกระจาย การแพร่ การดูดซับ และการย่อยสลายทางชีวภาพ วิธีทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เทคโนโลยีในการเฝ้าตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน
Mathematical descriptions of pollutant transport processes in groundwater. Development of models to predict contaminant behavior in aquifers. Advection, dispersion, diffusion, adsorption, and biological degradation mechanisms. Analytical and numerical methods. Groundwater monitoring technology.
ENV 649 การบำบัดแบบไร้อากาศสำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรม (Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater)
ENV 649
การบำบัดแบบไร้อากาศสำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรม
Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนำ มุมมองรวมการบำบัดน้ำเสียชีวภาพ หลักการบำบัดแบบไร้อากาศ ข้อพิจารณาในการเดินระบบ โปรโตคอลความสามารถในการบำบัด การตรึงมวลชีวภาพ การเปรียบเทียบชนิดถังปฏิกรณ์ ความเป็นด่าง โลหะที่ต้องการปริมาณน้อยมาก การตอบสนองความเป็นพิษ การเกิดซัลไฟด์ สารย่อยสลายยาก และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Introduction.Global perspective on biological wastewater treatment. Principles of anaerobic treatment. Operational considerations. Treatability protocol. Biomass immobilization. Reactor configuration comparisons, bicarbonate alkalinity, trace metals, toxicity response, sulfide production, refractory organics, and other related topics.
ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง (Advanced Oxidation Processes)
ENV 650
กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
Advanced Oxidation Processes
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนำของกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง ปฏิกิริยารีดักชัน-ออกซิเดชัน ไฮดรอกซิลราดิคอล และปฏิกิริยาออกซิเดชัน แสงอัลตราไวโอเล็ต(แสงยูวี) ทฤษฎีและพื้นฐานของแสงยูวีและไททาเนียมไดออกไซด์ แสงยูวีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กระบวนการเฟนตัน กระบวนการยูวีเฟนตัน การศึกษาจลนศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในการบำบัดสิ่งปนเปื้อนจากน้ำเสียและนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
Introduction to advanced oxidation processes, reduction-oxidation reaction, hydroxyl radicals and oxidation reaction. Ultraviolet (UV) light. Study of theory and background in UV/TiO2, UV/H2O2, Fenton’s process, and UV/Fenton. Kinetic studies, applications in contaminant removal from wastewater, and nanotechnology related to advanced oxidation processes.
ENV 651 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง (Advanced Water Treatment Processes)
ENV 651
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง
Advanced Water Treatment Processes
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง เทคโนโลยีการแยกของเหลว การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดติดผิว รีเวิร์สออสโมซิส ไมโครฟิลเตรชัน อัลตร้าฟิลเตรชัน อิเล็กโทรไดอะไลซิส และ อิเล็กโทรดิไอออไนเซชันแบบต่อเนื่อง เทคโนโลยีการแยกก๊าซด้วยเยื่อกรองรูพรุนและการไล่ก๊าซ กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต โอโซนและการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนการเลือกใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงและกรณีศึกษา
Development of advanced water treatment technologies. Liquid separation technologies, ion exchange resin, adsorption, reverse osmosis, microfiltration, ultrafiltration, electrodialysis and continuous electro-deionization. Gas separation technologies, porous membranes and stripping. Disinfection processes, ultraviolet, ozone and nanocatalyst. Selection of alternatives treatment processes and case studies.

ข.3 หมวดวิชาเลือกทางด้านอากาศ

ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา (Atmospheric Chemistry and Meteorology)
ENV 681
เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา
Atmospheric Chemistry and Meteorology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบโลกและความสัมพันธ์กับบรรยากาศอุณหพลศาสตร์ของบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพและทางเคมีในบรรยากาศการแปรสภาพและพฤติกรรมขององค์ประกอบหลักของสารมลพิษอากาศในบรรยากาศปฏิกิริยาเคมีแสงอาทิตย์และจลนพลศาสตร์จุลกายภาพของเมฆระบบสภาพอากาศอุตุนิยมวิทยาการเคลื่อนที่ของสภาพอากาศ
Earth system and atmospheric relationship, atmospheric thermodynamic, physical and chemical transformation of air pollutants, fates and behavior of major constituents of air pollutants in the atmosphere. photochemistry and kinetics, clould microphysics, weather system, meteorology, climate dynamic.
ENV 682 การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง (Advanced Air Pollution Control)
ENV 682
การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง
Advanced Air Pollution Control
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประเมินการระบายมลพิษเทคโนโลยีสะอาดการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ประสิทธิภาพการเผาไหม้กลศาสตร์ของไหลธรรมชาติของฝุ่นการควบคุมฝุ่นการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยการควบคุมก๊าซมลพิษการควบคุมสารมลพิษอันตรายการควบคุมมลพิษจากรถยนต์
Emission estimates, cleaner technology, resource recovery, efficiency, combustion, fluid dynamic, natures of particulate pollutants, control of primary particulates, control of volatile organic compounds, control of gaserous pollutants, control of air toxic, control of automobile emission.
ENV 683 แบบจำลองคุณภาพอากาศ (Air Quality Modeling)
ENV 683
แบบจำลองคุณภาพอากาศ
Air Quality Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณภาพอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและโลกวิธีทางสถิติความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์คุณภาพอากาศกระบวนการทางกายภาพของบรรยากาศเช่นการแพร่กระจายการหักเหการเคลื่อนย้ายและขอบเขตของฟลักซ์การใช้งานของแบบจำลองและกรณีศึกษา
Mathematical methods for the analysis of air quality at the local, regional, and global scales. Statistical, probabilistic, and deterministic methods for air quality prediction. Physical aspects of the atmosphere: dispersion, advection, transport, and boundary fluxes. Modeling application and case study.
ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ (Air Quality Management)
ENV 684
การจัดการคุณภาพอากาศ
Air Quality Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศในเมืองภูมิภาคและโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการปล่อยสารมลพิษจากแหล่งกำเนิดการตรวจวัดมลพิษอุตุนิยมวิทยาและการกระจายตัวของสารพิษแบบจำลองทางทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้การจัดการมลพิษทางอากาศนโยบายปฏิกิริยามลพิษทางอากาศในอาคาร
Introduction to Air pollution; urban, global and regional air pollution. Climate change. Health and environmental effects of air pollution. Emissions. Air pollution monitoring. Meteorology and pollutant dispersion. Air quality modeling and applications. Air pollution control techniques. Integrated air quality management. Governance and policies. Indoor air pollution.

ข.4 หมวดวิชาเลือกทางด้านของเสีย

ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย (Technologies for Hazardous Waste Management)
ENV 671
เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย
Technologies for Hazardous Waste Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะของของเสียเสี่ยงอันตราย แหล่งกำเนิด การประเมินการเสี่ยง เทคนิคการลดปริมาณของเสียเสี่ยงอันตรายและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการ
Introduction to hazardous wastes including characterization, generation sources, and risk assessments. Technologies of waste minimization and resource recovery. Management of hazardous wastes including handling, storage, and transportation, and management.
ENV 672 การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ (Landfill Design, Operation and Maintenance)
ENV 672
การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ
Landfill Design, Operation and Maintenance
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงหลักการของการฝังกลบ การวางแผน วิธีการออกแบบ การควบคุมดูแลและการปิดหลุมฝังกลบหลังจากเต็มแล้ว ตลอดจนการดูแลรักษาที่ฝังกลบในระยะยาว การจัดการของเสียที่เกิดจากพื้นที่ฝังกลบ การเคลื่อนที่ การควบคุม และการใช้งานของก๊าซที่เกิดขึ้น การควบคุมและบำบัด น้ำชะละลาย การกำจัดของเสียเสี่ยงอันตรายและของเสียที่มีลักษณะจำเพาะอื่นๆ การประเมินสภาพของบริเวณที่ฝังกลบ
Principles of landfills, planning, design, operation, and closure methods. Long-term care of landfills. Management of wastes generated from landfill; gas movement, control, and uses, leachate control and treatment. Disposal of hazardous and special wastes. Site evaluation.
ENV 673 กระบวนการบำบัดโดยใช้ความร้อน (Thermal Treatment Processes)
ENV 673
กระบวนการบำบัดโดยใช้ความร้อน
Thermal Treatment Processes
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ ของเหลว และของแข็งศักยภาพของเหลือทิ้งทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในการทำเป็นเชื้อเพลิงโดยกระบวนการให้ความร้อน จลน์ศาสตร์ การเผาไหม้การเผาในที่อับอากาศ แบบ ไพโรไลซิส แบบแกสซิฟิเคชันอากาศเชิงทฤษฎีและอากาศส่วนเกินรูปแบบของเตาความร้อนต่างๆและการออกแบบ เพื่อลดและนำกลับเป็นเชื้อเพลิงสารเคมีหรือพลังงานความร้อนจากของเหลือทิ้ง การวิเคราะห์และการลด ขี้เถ้าน้ำมันดิน
Physical and chemical properties of gaseous, liquid, and solid fuels.Introduction to potential agricultural and industrial wastes for thermal conversion processes. Kinetics in thermal pyrolysis and gasification. Theoretical air requirement and excess air.Design considerations of different types of thermal conversion reactors; treatment and conversion ofwastes into useful chemicals fuels and/or heat; ash and tar formation and their remediation.
ENV 674 การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ (Bioremediation)
ENV 674
การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ
Bioremediation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาเบื้องต้นทางด้านจุลชีววิทยาและการย่อยสลายทางชีววิทยา ข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา แบบจำลองน้ำใต้ดิน หลักการพื้นฐานทางชีววิศวกรรมของดินและน้ำใต้ดิน การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพของดินและดินชั้นรอง แหล่งน้ำจืดและน้ำทะเล
Introduction to microbiology and biodegradation, hydrogeologic information, groundwater modeling. Fundamental principles of bioengineering of soils and groundwater. Discussion of bioremediation of surface and subsurface soils, freshwater, and marine systems.
ENV 675 เทคโนโลยีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Waste Recycling Technologies)
ENV 675
เทคโนโลยีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
Waste Recycling Technologies
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของเทคโนโลยีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ เสียลดและการผลิตที่สะอาดการทำปุ๋ยหมักผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพการนำของเสียมาเลี้ยงสาหร่าย การเลี้ยงปลาด้วยของเสียการบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำและการใช้ประโยชน์ การบำบัดน้ำเสียและกากตะกอนบนดิน
The principles of waste recycling technology; waste minimization and cleaner production; composting; biofuel production; algae and fish production; aquatic weeds and their utilization; land treatment of wastewater and sludge.

ข.5 หมวดวิชาเลือกอื่นๆ

ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk Assessment)
ENV 613
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Risk Assessment
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คำจำกัดความความเสี่ยง การวิเคราะห์ระบบ การใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงทางด้านปริมาณ การสร้างแบบจำลอง ความสัมพันธ์ของการได้รับ-การตอบสนองการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนด้วยวิธีการมอนติคาร์โล และการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ และความเสี่ยงนิเวศวิทยา การบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยง
Definition of risk. System analysis. Application of mathematical methods for environmental risk assessment, quantitative risk assessment, modeling exposure fields, modeling, exposure-response relationships. Monte Carlo method for uncertainty, and variability analysis. Health risk assessment and ecological risk assessment. Risk management and risk communication.
ENV 614 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
ENV 614
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นทางพิษวิทยา สารมลพิษที่ปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของการดำรงชีพ ผลกระทบของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพอนามัยและกฎหมายควบคุมการเกิดมลภาวะ ความเป็นพิษของสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม และอากาศ ความเป็นพิษของสารประเภทโลหะหนักและสารอินทรีย์ตกค้างประเภทต่างๆ การประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษต่อสภาวะแวดล้อมและสุขภาพ
Basic principles of toxicology. Types of pollutants in environments including natural originated and anthropogenic substances. Health effects of chemicals in environments and legal control of pollutants. Toxicity of chemicals contaminated in food, water, and air. Toxicity of heavy metals and trace organic compounds. Risk assessment of health hazards and the effect of environmental pollutants.
ENV 615 มลพิษอุบัติใหม่และเทคโนโลยีการบำบัด (Emerging Pollutant andIts Treatment Technology)
ENV 615
มลพิษอุบัติใหม่และเทคโนโลยีการบำบัด
Emerging Pollutant andIts Treatment Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่งที่มาของมลพิษที่อุบัติใหม่ ประเภทและชนิดของสารพิษ บทบาทและผลกระทบของมลพิษที่อุบัติใหม่ที่มีต่อระบบบำบัดและระบบนิเวศ เทคโนโลยีต่างๆสำหรับการบำบัดมลพิษที่อุบัติใหม่ เช่น การดูดซับ ระบบเมมเบรน โอโซน
Sources of emerging pollutants.Types of pollutants.Principles and effects of emerging pollutants on treatment systems and ecosystem.Treatment technologies for emerging pollutants;adsorption, membrane, ozonation.
ENV 616 ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Research Methods in Environmental Engineering)
ENV 616
ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Research Methods in Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยระบบความคิด-การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์การสืบค้นวารสารปริทรรศน์ การวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผนวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษา การจัดเตรียมบทคัดย่อและบทความเต็มรูปแบบการหลีกเลี่ยงการโจรกรรมวรรณกรรม-เทคนิคการถ่ายข้อความการอ้างคำพูด และการสรุปความการจดบันทึกย่อการกล่าวอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
Research skill development: thinking systems-creative, analytical and critical thinking; searching a literature review; planning and executing a research; data analysis and interpretation. Language skill development: preparing of abstract and full manuscript; avoiding of plagiarism-techniques of paraphrasing, quoting, and summarizing; note-taking; delivering of citation and bibliography.
ENV 617 สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม (Statistics for Environmental Management)
ENV 617
สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม
Statistics for Environmental Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของสถิติในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม การจัดการข้อมูล แบบจำลองทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการประมวลผลโดยใช้เอสพีเอสเอสการศึกษาด้วยการสังเกตและการทดสอบ การสรุปข้อมูล การแสดงผลข้อมูล
Role of statistics in Environmental Engineering. Environmental sampling, environmental monitoring, data management, statistical models, quantitative data analysis and interpretation using SPSS, Observational and experimental studies, drawing conclusions from data, presentation of results.
ENV 591 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I)
ENV 591
หัวข้อพิเศษ 1
Special Topic I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the special topics of current interests in environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 592 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II)
ENV 592
หัวข้อพิเศษ 2
Special Topic II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the special topics of current interests in environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 593 หัวข้อพิเศษ 3 (Special Topic III)
ENV 593
หัวข้อพิเศษ 3
Special Topic III
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the special topics of current interests in environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 692 หัวข้อขั้นสูง 1 (Advanced Topic I)
ENV 692
หัวข้อขั้นสูง 1
Advanced Topic I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the special topics of current interests in environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 693 หัวข้อขั้นสูง 2 (Advanced Topic II)
ENV 693
หัวข้อขั้นสูง 2
Advanced Topic II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the special topics of current interests in environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 694 การศึกษาพิเศษ 1 (Special Study I)
ENV 694
การศึกษาพิเศษ 1
Special Study I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the specific topics of current interests in environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 695 การศึกษาพิเศษ 2 (Special Study II)
ENV 695
การศึกษาพิเศษ 2
Special Study II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจโดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the specific topics of current interests in environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.

ค. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (6/12/36 หน่วยกิต)

สำหรับแผน ก 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)

ENV 699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
ENV 699
วิทยานิพนธ์
Thesis

สำหรับแผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)

ENV 698 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
ENV 698
วิทยานิพนธ์
Thesis

สำหรับแผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Study Project in Environmental Engineering)
ENV 697
โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Study Project in Environmental Engineering

เอกสารรายละเอียดหลักสูตร

1.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering
Revised Curriculum Academic Year 2020

2.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering
Revised Curriculum Academic Year 2015

รายวิชาที่เปิดสอน

ก. หมวดวิชาบังคับ

สำหรับแผนก1 (ไม่นับหน่วยกิต)

ENV 791 สัมมนา 1 (Seminar I)
ENV 791
สัมมนา 1
Seminar I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายละเอียดกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเทคนิคการบำบัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
Details of case study, group discussions. Case analysis of environmental problems, new developed treatment technologies, progress in environmental engineering and or related fields.
ENV 792 สัมมนา 2 (Seminar II)
ENV 792
สัมมนา 2
Seminar II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายละเอียดกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเทคนิคการบำบัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
Details of case study, group discussions. Case analysis of environmental problems, new developed treatment technologies, progress in environmental engineering and or related fields.

ข. หมวดวิชาเลือก

แบบ 2.1 (12 หน่วยกิต)

แบบ 2.2 (24 หน่วยกิต)

ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม (Fate of Pollutants in the Environment)
ENV 611
การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม
Fate of Pollutants in the Environment
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสารเคมีหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและการแปรสภาพของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมทั้งในบรรยากาศ น้ำ ดิน ตะกอน และสิ่งมีชีวิต สัมประสิทธิ์การแบ่งแยก ความสามารถในการละลายน้ำ การดูดซับโดยดินหรือตะกอน การย่อยสลายทางชีวภาพ กระบวนการไฮโดรไลซีส
Study of properties of chemical. Fundamental principles governing transport and fate of chemical constituents in environmental compartments; atmosphere, aquatic, soil, sediment, and biota. Partition coefficient and water solubility. Sorption to soils/sediments biodegradation. Hydrolysis.
ENV 612 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in Environmental Engineering)
ENV 612
จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การตรวจหาสมการแสดงอัตราเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ของการเติบโตของจุลชีพ ปฏิกิริยาการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่ง การแปรผลของข้อมูลในการทดลองทางจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลโดยการแพร่และการพามวล การถ่ายเทมวลระหว่างเฟส การถ่ายเทมวลแบบมีปฏิกิริยา ตัวแปรและสมการสำหรับการออกแบบปฏิกรณ์แบบอุดมคติ การวิเคราะห์และการออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ
Determination of rate expression, reaction mechanism, kinetics of microbial growth, and enzyme catalyzed reactions. Interpretation of reaction rate data. Mass transfer by diffusion and convection. Interphase mass transfer. Mass transfer with reaction. Variables and designing equations for ideal reactors. Analysis and design of biological reactors.
ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk Assessment)
ENV 613
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Risk Assessment
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คำจำกัดความความเสี่ยง การวิเคราะห์ระบบ การใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงทางด้านปริมาณ การสร้างแบบจำลอง ความสัมพันธ์ของการได้รับ-การตอบสนอง การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนด้วยวิธีการมอนติคาร์โล และการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ และความเสี่ยงนิเวศวิทยา การบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยง
Definition of risk. System analysis. Application of mathematical methods for environmental risk assessment, quantitative risk assessment, modeling exposure fields, modeling, exposure-response relationships. Monte Carlo method for uncertainty, and variability analysis. Health Risk assessment and Ecological Risk assessment. Risk management and Risk communication.
ENV 614 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
ENV 614
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นทางพิษวิทยา สารมลพิษที่ปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของการดำรงชีพ ผลกระทบของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพอนามัยและกฎหมายควบคุมการเกิดมลภาวะ ความเป็นพิษของสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม และอากาศ ความเป็นพิษของสารประเภทโลหะหนักและสารอินทรีย์ตกค้างประเภทต่างๆ การประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษต่อสภาวะแวดล้อมและสุขภาพ
Basic principles of toxicology. Types of pollutants in environments including natural originated and anthropogenic substances. Health effects of chemicals in environments and legal control of pollutants. Toxicity of chemicals contaminated in food, water, and air. Toxicity of heavy metals and trace organic compounds. Risk assessment of health hazards and the effect of environmental pollutants.
ENV 615 มลพิษอุบัติใหม่และเทคโนโลยีการบำบัด (Emerging Pollutant andIts Treatment Technology)
ENV 615
มลพิษอุบัติใหม่และเทคโนโลยีการบำบัด
Emerging Pollutant andIts Treatment Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แหล่งที่มาของมลพิษที่อุบัติใหม่ ประเภทและชนิดของสารพิษ บทบาทและผลกระทบของมลพิษที่อุบัติใหม่ที่มีต่อระบบบำบัดและระบบนิเวศ เทคโนโลยีต่างๆสำหรับการบำบัดมลพิษที่อุบัติใหม่ เช่น การดูดซับ ระบบเมมเบรน โอโซน
Sources of emerging pollutants. Types of pollutants. Principles and effects of emerging pollutants on treatment systems and ecosystem. Treatment technologies for emerging pollutants;adsorption, membrane, ozonation.
ENV 616 ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Research Methods in Environmental Engineering)
ENV 616
ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Research Methods in Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยระบบความคิด-การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์การสืบค้นวารสารปริทรรศน์ การวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผนวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษา การจัดเตรียมบทคัดย่อและบทความเต็มรูปแบบการหลีกเลี่ยงการโจรกรรมวรรณกรรม-เทคนิคการถ่ายข้อความการอ้างคำพูด และการสรุปความการจดบันทึกย่อการกล่าวอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
Research skill development: thinking systems-creative, analytical and critical thinking; searching a literature review; planning and executing a research; data analysis and interpretation. Language skill development: preparing of abstract and full manuscript; avoiding of plagiarism-techniques of paraphrasing, quoting, and summarizing; note-taking; delivering of citation and bibliography.
ENV 617 สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม (Statistics for Environmental Management)
ENV 617
สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม
Statistics for Environmental Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทของสถิติในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม การจัดการข้อมูล แบบจำลองทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการประมวลผลโดยใช้เอสพีเอสเอสการศึกษาด้วยการสังเกตและการทดสอบ การสรุปข้อมูล การแสดงผลข้อมูล
Role of statistics in Environmental Engineering. Environmental sampling, environmental monitoring, data management, statistical models, quantitative data analysis and interpretation using SPSS, Observational and experimental studies, drawing conclusions from data, presentation of results.
ENV 631 การออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Sustainability Design and Development for Professional Environmental Engineering)
ENV 631
การออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Sustainability Design and Development for Professional Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การผสานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกระบวนการตัดสินใจ และการวางแผน การบูรณาการศักยภาพเชิงเทคนิค กับผลตอบแทนเชิงสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จัดหาได้ เช่น รอยเท้าทางนิเวศวิทยา การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตทางนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Understanding the principles of sustainability design and development. Incorporating sustainable development in decision making and planning processes. Integrating technical performance with social, environmental and economic outcomes. Applying available sustainable matrics such as ecological footprints, ecological lifecycle analysis to maximise sustainable development outcomes.
ENV 632 การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์ (Life Cycle Assessment and Carbon Footprint)
ENV 632
การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์
Life Cycle Assessment and Carbon Footprint
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดของการประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์ในการประเมินถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์หรือองค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะพิจารณาเป็นขั้นตอนตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบการผลิตการขนส่งการใช้งานและการกำจัดซากการแปรข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Concept of life cycle assessment (LCA) and carbon footprint (CF) for evaluating effect of products (or organization) on environment, the procedures involving steps of resources extraction, production process, transportation, use, and disposal. Data interpretation for developing procuction processes or reducing environmental impacts.
ENV 641 เคมีน้ำสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Aquatic Chemistry for Environmental Engineering)
ENV 641
เคมีน้ำสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Aquatic Chemistry for Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พฤติกรรมทางเคมีของสารประกอบประเภทอนินทรีย์ในแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำเสีย และน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยครอบคลุมถึง จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สภาวะสมดุลของกรด-เบส การสร้างไอออนเชิงซ้อน การตกผลึกและการละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และปฏิกิริยาบนพื้นผิวของแข็ง การประยุกต์ใช้หลักการขั้นสูงเพื่อคาดการณ์หรือประมาณการแนวโน้มหรือรูปแบบของการแปรเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายของสารมลพิษอนินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำตามธรรมชาติและในระบบบำบัด
Chemical behaviors of inorganic substances in natural waters, wastewaters, and treated waters. Chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base chemistry, coordination chemistry, precipitation and dissolution. Oxidation-reduction reactions, and reactions on solid surfaces. Application of advanced principles to prediction of general trends in the fate and transport of inorganic contaminants in natural environment and treatment system.
ENV 642 เคมีอินทรีย์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Organic Chemistry for Environmental Engineering)
ENV 642
เคมีอินทรีย์สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Organic Chemistry for Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ การวิเคราะห์และตรวจสอบสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการละลาย ความเป็นกรดและเบส การแพร่ระหว่างตัวกลางและการซับ การเปลี่ยนรูปของสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมด้วยปฏิกิริยาทาง เคมี เคมีแสง และชีววิทยา
Fundamentals of organic chemistry. Analysis and monitoring. Physical-chemical properties of organic substances in the environment, solubility, acid and base. Phase partitioning and sorption. Organic transformation in the environment by chemical, photochemical, and biological reactions.
ENV 643 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสียขั้นสูง (Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies)
ENV 643
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสียขั้นสูง
Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ และการกรองแบบใช้เมมเบรน กระบวนการทางชีวภาพสำหรับการบำบัดขั้นที่สามเพื่อกำจัดธาตุอาหาร กระบวนการทางชีวภาพแบบไร้อากาศและอัตราการบำบัดสูง เทคโนโลยีใหม่
Fundamental of advanced water and wastewater treatment technologies. Advanced oxidation processes (AOPs). Adsorption, ion exchange, and membrane filtration. Tertiary biological treatment for nutrient removal (BNR). High rate anaerobic reactor (HRAR). Innovative treatment technologies.
ENV 644 แบบจำลองคุณภาพน้ำผิวดิน (Surface Water Quality Modeling)
ENV 644
แบบจำลองคุณภาพน้ำผิวดิน
Surface Water Quality Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองอุทกวิทยาโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับแหล่งน้ำผิวดินแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของสารกลไกขับเคลื่อนพลวัตของสิ่งแวดล้อมทางน้ำชนิดของแบบจำลองการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิธีแก้สมการแบบจำลองการประเมินตรวจสอบแบบจำลองการอภิปรายเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของแบบจำลองสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานการณ์รูปแบบต่างๆ
Knowledge of integrated hydrological model focusing on surface water; governing mechanism of the dynamic hydro-environmental system; fate and transport model; types of models; formulation of mathematical models; analytical and numerical methods for solving model equations; model validation and verifications; introductory discussion on characteristics and function of environmental models in several disciplines.
ENV 645 การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ (Biological Nutrient Removal)
ENV 645
การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ
Biological Nutrient Removal
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วัฏจักรของธาตุอาหาร ชีวเคมีและชีววิทยาของการกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การทำ สมดุลมวลและจลนพลศาสตร์การจับใช้ธาตุอาหาร ชนิดของกระบวนการและการออกแบบกระบวนการกำจัดแอมโมเนีย ไนเตรต และฟอสฟอรัสทางชีวภาพ การบำบัดแบบแยกและแบบรวม
Nitrogen and phosphorus cycles. Principles of biochemistry and biological for nitrogen and phosphorus removal. Mass balance and kinetics for nutrient uptake. Biological nutrient removal processes configuration and design for ammonia, nitrate, and phosphorus removal both separated and combined systems.
ENV 646 การจัดการคุณภาพน้ำ (Water Quality Modeling)
ENV 646
การจัดการคุณภาพน้ำ
Water Quality Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษน้ำผิวดินและการควบคุมคุณภาพน้ำการพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการเฝ้าตรวจและจัดการคุณภาพน้ำการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการใช้เทคนิคเชิงตัวเลขเพื่อการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ที่ไม่เชิงเส้นการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Introduction to surface water pollution and water quality control.Development of mathematical models for simulating water quality monitoringand management. Solving of environmental engineering problems. Numericaltechniques to solve nonlinear partial differential equations.Applications to resolve environmental engineering problems.
ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน (Dynamics of Fluids in Porous Media)
ENV 647
พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน
Dynamics of Fluids in Porous Media
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชั้นหินอุ้มน้ำ น้ำใต้ดิน สมบัติของตัวกลางพรุน ความดันของไหลและคุณสมบัติ สมการการเคลื่อนที่ของของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน สมการแสดงความต่อเนื่อง และสมการอนุรักษ์ของของไหลที่เป็นเนื้อเดียวกัน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตและค่าต่างๆ การประมาณการไหลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แรงดัน การกระจายทางอุทกพลศาสตร์ โมเดล และอื่นๆ
Introduction to aquifers, groundwater, porous medium; fluids and porous matrix properties. Pressure and piezometric head. Fundamental fluid transport equations in porous media. Equation of motion of a homogeneous fluid, continuity and conservation equations for a homogeneous fluid. Solving of boundary and initial value problems. Unconfined flow and the Dupuit approximation; Hydrodynamic dispersion. Models and analogs.
ENV 648 แบบจำลองคุณภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Quality Modeling)
ENV 648
แบบจำลองคุณภาพน้ำใต้ดิน
Groundwater Quality Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในน้ำใต้ดิน การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการทำนายพฤติกรรมของสารมลพิษในชั้นหินอุ้มน้ำ กลไกของการผสมผสาน การกระจาย การแพร่ การดูดซับ และการย่อยสลายทางชีวภาพ วิธีทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เทคโนโลยีในการเฝ้าตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน
Mathematical descriptions of pollutant transport processes in groundwater. Development of models to predict contaminant behavior in aquifers. Advection, dispersion, diffusion, adsorption, and biological degradation mechanisms. Analytical and numerical methods. Groundwater monitoring technology.
ENV 649 การบำบัดแบบไร้อากาศสำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรม (Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater)
ENV 649
การบำบัดแบบไร้อากาศสำหรับน้ำเสียอุตสาหกรรม
Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนำ มุมมองรวมการบำบัดน้ำเสียชีวภาพ หลักการบำบัดแบบไร้อากาศ ข้อพิจารณาในการเดินระบบ โปรโตคอลความสามารถในการบำบัด การตรึงมวลชีวภาพ การเปรียบเทียบชนิดถังปฏิกรณ์ ความเป็นด่าง โลหะที่ต้องการปริมาณน้อยมาก การตอบสนองความเป็นพิษ การเกิดซัลไฟด์ สารย่อยสลายยาก และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Introduction. Global perspective on biological wastewater treatment. Principles of anaerobic treatment. Operational considerations. Treatability protocol. Biomass immobilization. Reactor configuration comparisons, bicarbonate alkalinity, trace metals, toxicity response, sulfide production, refractory organics, and other related topics.
ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง (Advanced Oxidation Processes)
ENV 650
กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
Advanced Oxidation Processes
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนำของกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง ปฏิกิริยารีดักชัน-ออกซิเดชัน ไฮดรอกซิลราดิคอล และปฏิกิริยาออกซิเดชัน แสงอัลตราไวโอเล็ต(แสงยูวี) ทฤษฎีและพื้นฐานของแสงยูวีและไททาเนียมไดออกไซด์ แสงยูวีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กระบวนการเฟนตัน กระบวนการยูวีเฟนตัน การศึกษาจลนศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในการบำบัดสิ่งปนเปื้อนจากน้ำเสียและนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
Introduction to advanced oxidation processes, reduction-oxidation reaction, hydroxyl radicals and oxidation reaction. Ultraviolet (UV) light. Study of theory and background in UV/TiO2, UV/H2O2, Fenton’s process, and UV/Fenton. Kinetic studies, applications in contaminant removal from wastewater, and nanotechnology related to advanced oxidation processes.
ENV 651 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง (Advanced Water Treatment Processes)
ENV 651
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง
Advanced Water Treatment Processes
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูง เทคโนโลยีการแยกของเหลว การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดติดผิว รีเวิร์สออสโมซิส ไมโครฟิลเตรชัน อัลตร้าฟิลเตรชัน อิเล็กโทรไดอะไลซิส และ อิเล็กโทรดิไอออไนเซชันแบบต่อเนื่อง เทคโนโลยีการแยกก๊าซด้วยเยื่อกรองรูพรุนและการไล่ก๊าซ กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต โอโซน และการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนการเลือกใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นสูงและกรณีศึกษา
Development of advanced water treatment technologies. Liquid separation technologies, ion exchange resin, adsorption, reverse osmosis, microfiltration, ultrafiltration, electrodialysis and continuous electro-deionization. Gas separation technologies, porous membranes and stripping. Disinfection processes, ultraviolet, ozoneandnanocatalyst.Selection of alternatives treatment processes and case studies.
ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย (Technologies for Hazardous Waste Management)
ENV 671
เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย
Technologies for Hazardous Waste Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะของของเสียเสี่ยงอันตราย แหล่งกำเนิด การประเมินการเสี่ยง เทคนิคการลดปริมาณของเสียเสี่ยงอันตรายและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการ
Introduction to hazardous wastes including characterization, generation sources, and risk assessments. Technologies of waste minimization and resource recovery. Management of hazardous wastes including handling, storage, transportation, and management.
ENV 672 การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ (Landfill Design, Operation and Maintenance)
ENV 672
การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ
Landfill Design, Operation and Maintenance
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ศึกษาถึงหลักการของการฝังกลบ การวางแผน วิธีการออกแบบ การควบคุมดูแลและการปิดหลุมฝังกลบหลังจากเต็มแล้ว ตลอดจนการดูแลรักษาที่ฝังกลบในระยะยาว การจัดการของเสียที่เกิดจากพื้นที่ฝังกลบ การเคลื่อนที่ การควบคุม และการใช้งานของก๊าซที่เกิดขึ้น การควบคุมและบำบัด น้ำชะละลาย การกำจัดของเสียเสี่ยงอันตรายและของเสียที่มีลักษณะจำเพาะอื่นๆ การประเมินสภาพของบริเวณที่ฝังกลบ
Principles of landfills, planning, design, operation, and closure methods. Long-term care of landfills. Management of wastes generated from landfill; gas movement, control, and uses, leachate control and treatment. Disposal of hazardous and special wastes. Site evaluation.
ENV 673 กระบวนการบำบัดโดยใช้ความร้อน (Thermal Treatment Processes)
ENV 673
กระบวนการบำบัดโดยใช้ความร้อน
Thermal Treatment Processes
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ ของเหลว และของแข็งศักยภาพของเหลือทิ้งทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในการทำเป็นเชื้อเพลิงโดยกระบวนการให้ความร้อน จลน์ศาสตร์ การเผาไหม้การเผาในที่อับอากาศ แบบ ไพโรไลซิส แบบแกสซิฟิเคชันอากาศเชิงทฤษฎีและอากาศส่วนเกินรูปแบบของเตาความร้อนต่างๆและการออกแบบ เพื่อลดและนำกลับเป็นเชื้อเพลิงสารเคมีหรือพลังงานความร้อนจากของเหลือทิ้ง การวิเคราะห์และการลด ขี้เถ้าน้ำมันดิน
Physical and chemical properties of gaseous, liquid, and solid fuels.Introduction to potential agricultural and industrial wastes for thermal conversion processes. Kinetics in thermal pyrolysis and gasification. Theoretical air requirement and excess air. Design considerations of different types of thermal conversion reactors; treatment and conversion ofwastes into useful chemicals fuels and/or heat; ash and tar formation and their remediation.
ENV 674 การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ (Bioremediation)
ENV 674
การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ
Bioremediation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาเบื้องต้นทางด้านจุลชีววิทยาและการย่อยสลายทางชีววิทยา ข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา แบบจำลองน้ำใต้ดิน หลักการพื้นฐานทางชีววิศวกรรมของดินและน้ำใต้ดิน การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพของดินและดินชั้นรอง แหล่งน้ำจืดและน้ำทะเล
Introduction to microbiology and biodegradation, hydrogeologic information, groundwater modeling. Fundamental principles of bioengineering of soils and groundwater. Discussion of bioremediation of surface and subsurface soils, freshwater, and marine systems.
ENV 675 เทคโนโลยีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Waste Recycling Technologies)
ENV 675
เทคโนโลยีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
Waste Recycling Technologies
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของเทคโนโลยีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ เสียลดและการผลิตที่สะอาดการทำปุ๋ยหมักผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพการนำของเสียมาเลี้ยงสาหร่าย การเลี้ยงปลาด้วยของเสียการบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำและการใช้ประโยชน์ การบำบัดน้ำเสียและกากตะกอนบนดิน
The principles of waste recycling technology; waste minimization and cleaner production; composting; biofuel production; algae and fish production; aquatic weeds and their utilization; land treatment of wastewater and sludge.
ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา (Atmospheric Chemistry and Meteorology)
ENV 681
เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา
Atmospheric Chemistry and Meteorology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบโลกและความสัมพันธ์กับบรรยากาศ อุณหพลศาสตร์ของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพและทางเคมีในบรรยากาศ การแปรสภาพและพฤติกรรมขององค์ประกอบหลักของสารมลพิษอากาศในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมีแสงอาทิตย์และจลนพลศาสตร์ จุลกายภาพของเมฆ ระบบสภาพอากาศ อุตุนิยมวิทยา การเคลื่อนที่ของสภาพอากาศ
Earth system and atmospheric relationship, atmospheric thermodynamic, physical and chemical transformation of air pollutants, fates and behavior of major constituents of air pollutants in the atmosphere. photochemistry and kinetics, clould microphysics, weather system, meteorology, climate dynamic.
ENV 682 การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง (Advanced Air Pollution Control)
ENV 682
การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง
Advanced Air Pollution Control
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประเมินการระบายมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ประสิทธิภาพ การเผาไหม้ กลศาสตร์ของไหล ธรรมชาติของฝุ่น การควบคุมฝุ่น การควบคุมสารอินทรีย์ระเหย การควบคุมก๊าซมลพิษ การควบคุมสารมลพิษอันตราย การควบคุมมลพิษจากรถยนต์
Emission estimates, cleaner technology, resource recovery, efficiency, combustion, fluid dynamic, natures of particulate pollutants, control of primary particulates, control of volatile organic compounds, control of gaserous pollutants, control of air toxic, control of automobile emission.
ENV 683 แบบจำลองคุณภาพอากาศ (Air Quality Modeling)
ENV 683
แบบจำลองคุณภาพอากาศ
Air Quality Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณภาพอากาศทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและโลก วิธีทางสถิติ ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์คุณภาพอากาศ กระบวนการทางกายภาพของบรรยากาศ เช่น การแพร่กระจาย การหักเห การเคลื่อนย้าย และขอบเขตของฟลักซ์ การใช้งานของแบบจำลองและกรณีศึกษา
Mathematical methods for the analysis of air quality at the local, regional, and global scales. Statistical, probabilistic, and deterministic methods for air quality prediction. Physical aspects of the atmosphere: dispersion, advection, transport, and boundary fluxes. Modeling application and case study.
ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ (Air Quality Management)
ENV 684
การจัดการคุณภาพอากาศ
Air Quality Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศในเมือง ภูมิภาค และโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งกำเนิด การตรวจวัดมลพิษ อุตุนิยมวิทยาและการกระจายตัวของสารพิษ แบบจำลองทางทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ การจัดการมลพิษทางอากาศ นโยบาย ปฏิกิริยา มลพิษทางอากาศในอาคาร
Introduction to Air Pollution; urban, global and regional air pollution. Climate Change. Health and Environmental Effects of Air Pollution. Emissions. Air Pollution Monitoring. Meteorology and Pollutant Dispersion. Air Quality Modeling and Applications. Air Pollution Control Techniques. Integrated Air Quality Management. Governance and Policies. Indoor Air Pollution.
ENV 692 หัวข้อขั้นสูง 1 (Advanced Topic I)
ENV 692
หัวข้อขั้นสูง 1
Advanced Topic I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอน รายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the advanced topics of current interests in environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 693 หัวข้อขั้นสูง 2 (Advanced Topic II)
ENV 693
หัวข้อขั้นสูง 2
Advanced Topic II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอน รายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the advanced topics of current interests in environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 694 การศึกษาพิเศษ 1 (Special Study I)
ENV 694
การศึกษาพิเศษ 1
Special Study I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมสิ่งแวด-ล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the specific topics of current interests in environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 695 การศึกษาพิเศษ 2 (Special Study II)
ENV 695
การศึกษาพิเศษ 2
Special Study II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจโดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the specific topics of current interests in environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 791 สัมมนา 1 (Seminar I)
ENV 791
สัมมนา 1
Seminar I
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายละเอียดกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเทคนิคการบำบัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
Details of case study, group discussions. Case analysis of environmental problems, new developed treatment technologies, progress in environmental engineering and or related fields.
ENV 792 สัมมนา 2 (Seminar II)
ENV 792
สัมมนา 2
Seminar II
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายละเอียดกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเทคนิคการบำบัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
Details of case study, group discussions. Case analysis of environmental problems, new developed treatment technologies, progress in environmental engineering and or related fields.
หรือวิชาอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ (or other subjects in accordance with the approval of the Department's Academic Committee.)
หรือวิชาอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ
or other subjects in accordance with the approval of the Department's Academic Committee.

ค. วิทยานิพนธ์

แบบ 2.1

ENV 796 วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
ENV 796
วิทยานิพนธ์
Dissertation

แบบ 1.1 และ แบบ 2.2

ENV 797 วิทยานิพนธ์ (Dissertation)
ENV 797
วิทยานิพนธ์
Dissertation